BẢNG BÁO GIÁ CỬA, KHUÔN , CẦU THANG

STT

TÊN SẢN PHẨM

GIÁ

I)

Khuôn, cửa gỗ

1

Gỗ Lim: (giao mộc chưa sơn)

Cửa (Tính đổ đồng kính 5mm+ Chớp + Pano)

2.185.000đ /m2

Khuôn đơn

480.000đ/md

Khuôn kép

870.000đ/md

Nẹp khuôn

40.000đ/md

2

Gỗ Dổi (giao mộc chưa sơn Pu)

Cửa (Tính đổ đồng kính 5mm+ Chớp + Pano)

1.430.000đ/m2

3

Gỗ Chò Viet Nam (giao mộc chưa sơn Pu)

Khuôn đơn

280.000đ/md

Khuôn kép

480.000đ/md

Nẹp khuôn

25.000đ/md

4

Gỗ Chò, Lào, Indô (giao mộc chưa sơn Pu)

Khuôn đơn

380.000đ/md

Khuôn kép

750.000đ/md

Nẹp khuôn

35.000đ/md

5

Gỗ Phay (giao mộc chưa sơn Pu)

Cửa (Tính đổ đồng kính 5mm+ Chớp + Pano)

1.100.000đ /m2

Khuôn đơn

250.000đ/md

Khuôn kép

390.000đ/md

Nẹp khuôn

25.000đ/md

6

Cửa Verner (giao mộc chưa sơn Pu)

805.000đ/m2

II)

Cầu thang gỗ Lim:

1

Mặt bËc+con tiện+tay vịn.

3.450.000đ/md

III)

Cầu thang gỗ chò Lào, Viet Nam

1

Mặt+con tiện+tay vịn.

2.300.000đ/md