Công ty BẾP XINH đảm nhận giúp khách hàng mọi dịch vụ về vấn đề pháp lý liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng nhà, xin cấp phép xây dựng, cải tạo.Để thực hiện dịch vụ khách hàng sao các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu tương ứng dưới đây giao lại cho chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ gửi đến quý khách bản báo giá chi tiết về chi phí và thời gian thực hiện dịch vụ. Nếu chấp nhận, hai bên sẽ ký hợp đồng nguyên tắc để thực hiện công việc. Hợp đồng này độc lập với các hợp đồng thiết kế, thi công, giám sát xây dựng công trình.

A. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ):

 1. Các giấy tờ cần thiết để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

B. Chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất:

 1. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 2. Thừa kế quyền sử dụng đất
 3. Thế chấp bằng quyền sử dụng đất

C. Cấp giấy phép xây dựng - cải tạo nhà ở, công trình xây dựng:

 1. Các công trình được miễn giấy phép xây dựng
 2. Các công trình phải xin giấy phép xây dựng
 3. Các giấy tờ cần thiết để xin cấp giấy phép xây dựng, cải tạo
 4. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng mới nhà ở
 5. Hồ sơ xin cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà ở hiện có
 6. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, cải tạo - Thời gian cấp phép
 7. Gia hạn giấy phép xây dựng
 8. Thủ tục sau khi hoàn công

D. Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (giấy hồng):

 1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng