Ray hộp tandembox bx1 rhb-bx1
2,000,000 Có hàng!

Các loại ray hộp tandembox mã hiệu X5, X4, X3, I4, I3 dùng cho ngăn kéo.

  • Ray hộp tandembox bx1 rhb-bx1
Ray hộp tandembox bx1 rhb-bx1

Ray hộp tandembox bx1 rhb-bx1

Thông tin sản phẩm
TÊN SP ĐƠN GIÁ Ghi chú Đặc tính
Ray intivo X5,chieu cao 204mm X5.500 TB 555.X5.ITB 1.900.000 Ray intivo X5,chieu cao 204mm 30kg
Ray intivo X5,chieu cao 204mm X5.500 SW50 565.X5.ISW 2.000.000 Ray intivo X5,chieu cao 204mm  
Ray intivo X5,chieu cao 204mm X5.500 SW 555.X5.ISW 1.900.000 Ray intivo X5,chieu cao 204mm 30kg
Ray intivo X4, chieu cao 204mm X4.500 TB50 565.X4.ITB 2.300.000 Ray intivo X4, chieu cao 204mm  
Ray intivo X4, chieu cao 204mm X4.500 TB 555.X4.ITB 2.200.000 Ray intivo X4, chieu cao 204mm 30kg
Ray intivo X4,chieu cao 204mm X4.500 SW50 565.X4.ISW 2.300.000 Ray intivo X4,chieu cao 204mm  
Ray intivo X4,chieu cao 204mm X4.500 SW 555.X4.ISW 2.200.000 Ray intivo X4,chieu cao 204mm 30kg
Ray Antaro X3, chieu cao 199mm X3.500 TB50 565.X3.ATB 1.950.000 Ray Antaro X3, chieu cao 199mm  
Ray hop i3,chieu cao 83mm,inox I3.500 IX50 565.I3.MIX 3.120.000 Ray hop i3,chieu cao 83mm,inox  
Ray hop I4, chieu cao 140mm,mau xam bac I4.500 SG 555.I4.BSG 1.730.000 Ray hop I4, chieu cao 140mm,mau xam bac 30kg
Ray hop I4,chieu cao 140mm I4.500 SG50 565.I4.BSG 1.960.000 Ray hop I4,chieu cao 140mm  
Ray hop I4,chieu cao 140mm,inox I4.500 IX 555.I4.BIX 3.120.000 Ray hop I4,chieu cao 140mm,inox 30kg
Ray intivo X1, chiều cao 84 mm X1.500.SW 555.X1.ISW 1.400.000 Ray intivo X1, chiều cao 84 mm 30kg
Ray intivo X1, chieu cao 84mm X1.500 SW50 565.X1.ISW 1.500.000 Ray intivo X1, chieu cao 84mm  
Ray intivo X1, chieu cao 84mm X1.500.TB 555.X1.ITB 1.400.000 Ray intivo X1, chieu cao 84mm 30kg
Ray intivo X1, chieu cao 84mm X1.500 TB50 565.X1.ITB 1.500.000 Ray intivo X1, chieu cao 84mm  
Ray Antaro X2, chieu cao167mm X2.500 SW 555.X2.ASW 1.600.000 Ray Antaro X2, chieu cao167mm 30kg
Ray Antaro X2, chieu cao 199mm X2.500 SW50 565.X2.ASW 1.700.000 Ray Antaro X2, chieu cao 199mm  
Ray Antaro X2, chieu cao 167mm X2.500 TB 555.X2.ATB 1.600.000 Ray Antaro X2, chieu cao 167mm 30kg
Ray Antaro X2, chieu cao 199mm X2.500 TB50 565.X2.ATB 1.700.000 Ray Antaro X2, chieu cao 199mm  
Ray Antaro X3, chieu cao 204mm X3.500 SW 555.X3.ASW 1.800.000 Ray Antaro X3, chieu cao 204mm 30kg
Ray Antaro X3, chieu cao 199mm X3.500 SW50 565.X3.ASW 1.950.000 Ray Antaro X3, chieu cao 199mm  
Ray Antaro X3, chieu cao 204mm X3.500 TB 555.X3.ATB 1.800.000 Ray Antaro X3, chieu cao 204mm 30kg
Ray hop I6,chieu cao 209mm I6.500 SG 555.I6.DSG 2.420.000 Ray hop I6,chieu cao 209mm 30kg
Ray hop I6,chieu cao 209mm I6.500 SG50 565.I6.DSG 2.650.000 Ray hop I6,chieu cao 209mm  
Ray hop I6,chieu cao 209mm,inox I6.500 IX 555.I6.DIX 4.730.000 Ray hop I6,chieu cao 209mm,inox 30kg
Ray hop I6,chieu cao 209mm I6,500 IX50 565.I6.DIX 4.960.000 Ray hop I6,chieu cao 209mm  
Ray hop I3, chieu cao 83mm,mau xam bac I3.500 SG50 565.I3.MSG 1.850.000 Ray hop I3, chieu cao 83mm,mau xam bac  
Ray hop I3,chieu cao 83mm mau xam bac I3.500 SG 555.I3.MSG 1.620.000 Ray hop I3,chieu cao 83mm mau xam bac 30kg
Ray hop I3,chieu cao 83mm,inox I3.500 IX 555.I3.MIX 2.890.000 Ray hop I3,chieu cao 83mm,inox 30kg
Ray hop I5,chieu cao 204mm,inox I5.500 IX 555.I5.BIX 3.810.000 Ray hop I5,chieu cao 204mm,inox 30kg
Ray hop I5, chieu cao 204mm I5,500 IX50 565.I5.BIX 4.390.000 Ray hop I5, chieu cao 204mm  
Ray hop I5,chieu cao 204mm I5.500 SG50 565.I5.BSG 2.310.000 Ray hop I5,chieu cao 204mm  
Ray hop I5,chieu cao 204mm I5.500 SG 555.I5.BSG 2.080.000 Ray hop I5,chieu cao 204mm 30kg
Ray âm, ray hộp 001.34.156 12.276.000 Ray âm, ray hộp dùng cho ray âm tandem, ray hộp tandembox
Ray hop I4, chieu cao 140mm I4.500 IX50 565.I4.BIX 3.340.000 Ray hop I4, chieu cao 140mm  
Ray intivo Y7.500 TB50 565.Y7.ITB 3.550.000 Ray intivo  
Ray intivo Y7 Y7.500 TB 555.Y7.ITB 3.400.000 Ray intivo Y7 30kg
Ray intivo Y7 Y7.500 SW50 565.Y7.ISW 3.550.000 Ray intivo Y7  
Ray intivo Y7 Y7.500 SW 555.Y7.ISW 3.400.000 Ray intivo Y7 30kg
Ray intivo Y6 Y6.500 TB50 565.Y6.ITB 3.950.000 Ray intivo Y6  
Ray intivo Y6 Y6.500 TB 555.Y6.ITB 3.800.000 Ray intivo Y6 30kg
Ray intivo Y6 Y6.500 SW50 565.Y6.ISW 3.950.000 Ray intivo Y6  
Ray intivo Y6 Y6.500 SW 555.Y6.ISW 3.800.000 Ray intivo Y6 30kg
Ray antaro Y5 Y5.500 TB50 565.Y5.ATB 2.900.000 Ray antaro Y5  
Ray antaro Y5 Y5.500 TB 555.Y5.ATB 2.750.000 Ray antaro Y5 30kg
Ray antaro Y5 Y5.500 SW50 565.Y5.ASW 2.900.000 Ray antaro Y5  
Ray antaro Y5 Y5.500 SW 555.Y5.ASW 2.750.000 Ray antaro Y5 30kg
Ray antaro Y4 Y4.500 TB50 565.Y4.ATB 2.650.000 Ray antaro Y4  
Ray antaro Y4 Y4.500 TB 555.Y4.ATB 2.500.000 Ray antaro Y4 30kg
Ray antaro Y4 Y4.500 SW50 565.Y4.ASW 2.650.000 Ray antaro Y4  
Ray antaro Y4 Y4.500 SW 555.Y4.ASW 2.500.000 Ray antaro Y4 30kg
Ray intivo Y3 Y3.500 TB50 565.Y3.ITB 2.250.000 Ray intivo Y3  
Ray intivo Y3 Y3.500 TB 555.Y3.ITB 2.150.000 Ray intivo Y3 30kg
Ray intivoY3 Y3.500 SW50 565.Y3.ISW 2.250.000 Ray intivoY3  
Ray intivo Y3 Y3.500 SW 555.Y3.ISW 2.150.000 Ray intivo Y3 30kg
Ray giảm chấn S1, chiều cao 83mm, chiều sâu 500m 555.S1.MIX 1.620.000 
Ray giảm chấn S1, chiều cao 83mm, chiều sâu 500m 30kg, Inox